Audyt wewnętrzny – rodzaje

Audyt wewnętrzny jest zazwyczaj przeprowadzany przez pracownika lub pracowników samego przedsiębiorstwa. Istotne jest to, że nie mogą oni kontrolować tej części procesu, w której na co dzień wykonują swoją pracę. Dzieje się tak dlatego, że znając te działania lub części procesu, łatwiej jest im przeoczyć pewne braki jako normalne, a co za tym idzie wyniki tak przeprowadzonego audytu mogłyby być w dużym stopniu zafałszowane.

Rodzaje audytu wewnętrznego

W celu przeprowadzenia audytu wewnętrznego, firma musi przeszkolić tych pracowników, aby byli w stanie ocenić z niezbędną wiedzą i zidentyfikować prawidłową zgodność procedur w organizacji z przyjętymi normami ISO. Audyt, mimo że nazywany jest wewnętrznym, może być również przeprowadzany przez wyspecjalizowanych specjalistów spoza firmy (szczegóły: pwc.pl/pl/uslugi/audyt-wewnetrzny.html). Często zdarza się, że ten aspekt może prowadzić do nieporozumień, jednak tzw. audyt zewnętrzny jest tym, który jedna organizacja przeprowadza w stosunku do drugiej, podobnie jak może być tym, który akredytowana jednostka certyfikująca przeprowadza w stosunku do każdej firmy, która chce uzyskać certyfikat ISO.

Kto przeprowadza audyt wewnętrzny?

Kierownik ds. zarządzania jakością jest odpowiedzialny za przegląd i aktualizację aktualnej normy oraz planów działania, które mają być realizowane przez audytorów wewnętrznych. Jest on uprawniony do decydowania, czy konieczne są nadzwyczajne audyty. Wyznacza audytora wewnętrznego lub zespół audytorów, jeśli jest ich kilku. Jest on odpowiedzialny za przedstawianie sprawozdań końcowych z audytów. Jeśli potrzebne są działania naprawcze lub zapobiegawcze, współpracuje on z kierownikami obszarów, aby wspólnie zająć się brakami. Prowadzi rejestry i dokumentację niezbędną do rejestrowania przeprowadzonych procedur. Audytor wewnętrzny, który jak wspomniano wyznaczony został przez kierownika zarządzania jakością postępuje zgodnie z procedurą przewidzianą dla audytów w danych obszarach. Po jego przeprowadzeniu muszą oni przygotować odpowiednie sprawozdanie. Jeżeli wykryją one potrzebę zmian, muszą zaproponować działania mające na celu usunięcie tych braków w systemie zarządzania. Manager obszaru, którego w danej firmie dotyczy audyt aktywnie uczestniczy w kontroli z audytorem. Ta bardzo aktywna rola powinna pozwolić mu na zrozumienie wykrytych niezgodności. Po podjęciu działań mających na celu ich naprawienie, musi on zapewnić, że są one właściwie przestrzegane. Uczestnictwo a audycie kilku, niezależnych specjalistów o odmiennych zadaniach i kompetencjach jest gwarantem wykonania go prawidłowo.