Czym jest due diligence?

Terminem tym określa się wszechstronną analizę przedsiębiorstwa. Celem due dilligence (w języku polskim wyrażenie to oznacza „należytą staranność”) jest zebranie wyczerpujących informacji służących wycenie wartości danego podmiotu.

Do przeprowadzenia analizy angażowani są wykwalifikowani, dysponujący wieloletnim doświadczeniem specjaliści. Są to zazwyczaj biegli rewidenci, prawnicy lub doradcy podatkowi. Czynności dokonywane w ramach analizy obejmują przede wszystkim dogłębną analizę dokumentacji danego przedsiębiorstwa. Badanie tzw. należytej staranności jest przeprowadzane zazwyczaj w przypadku pojawienia się następujących okoliczności:

  • zamiar sprzedaży przedsiębiorstwa,
  • ocena opłacalności połączenia spółek kapitałowych bądź przejęcia jednego podmiotu przez drugi,
  • wprowadzenie przedsiębiorstwa na rynek regulowany (giełdę papierów wartościowych),
  • poszukiwanie przez kierownictwo firmy zewnętrznych inwestorów.

Celem due dilligence jest zebranie wyczerpujących informacji służących wycenie wartości przedsiębiorstwa, jak tutaj: pwc.pl/pl/uslugi/transakcje/przeglad-finansowy-due-diligence.html.

Co składa się na due dilligence?

Analiza dotyczy właściwie wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Składa się na nią szczegółowe badanie takich aspektów, jak m.in.:

  • kondycja finansowa (badanie rentowności, płynności, udziału poszczególnych składników aktywów i pasywów w sumie bilansowej oraz struktury przychodów i kosztów),
  • analiza prawna polegająca na ocenie: zawartych umów z kontrahentami, posiadanych pozwoleń i koncesji, statusu toczących się postępowań z udziałem badanego podmiotu,
  • kapitał ludzki (ocena jakości kadry pracowniczej przedsiębiorstwa oraz systemu projektowania karier pracowników),
  • organizacja (badanie i ocena struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie oraz jej efektywności),
  • obciążenia podatkowe (ocena poziomu wykorzystania tzw. tarczy podatkowej oraz stopnia zobowiązań z tytułu podatków),
  • aspekty techniczne (analiza poziomu nowoczesności maszyn używanych w przedsiębiorstwie oraz ich potencjału produkcyjnego i wydajności działania).

Aczkolwiek należy zauważyć, że zakres badania może różnić się w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz zgłaszanych przez klienta potrzeb. 

Podsumowując, analiza due dilligence pozwala na zbadanie różnorodnych kwestii związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Co ważne, nie skupia się jedynie na aspektach stricte finansowych. Uwzględnia ona także inne czynniki determinujące wycenę przedsiębiorstwa oraz jego potencjał konkurencyjny.