Czym są ceny transferowe i transakcyjne? Przykłady powiązań pomiędzy podmiotami

Transformacja cyfrowa biznesu

Cena transferowa, nazywana również ceną, bądź kwotą transakcyjną, jest określeniem stawek stosowanych w transakcjach wykonywanych pomiędzy podmiotami. Nie są to jednak zwykłe podmioty, lecz są to powiązane ze sobą przedsiębiorstwa, np. w ramach grupy kapitałowej, które wymieniają między sobą dobra, towary czy usługi. Są one ważnym elementem funkcjonowania powiązanych ze sobą podmiotów. Decydują o wysokości ostatecznych zysków, strat, a także dzięki nim możliwe jest określenie poziomu konkurencyjności.

Zalety cen transferowych. Zastosowanie i wykorzystanie modelu kwot transakcyjnych

Dzięki cenom transferowym możliwe jest przenoszenie zysków między kilkoma prawnie niezależnymi spółkami stowarzyszonymi lub zawartymi w grupie. Ceny transferowe można wykorzystać do przeniesienia zysków do spółki wykonującej lub podmiotu powiązanego – www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html. Jeśli dwa podmioty mają różne formy prawne lub znajdują się na obszarach o różnych obciążeniach podatkowych, cena przeniesienia zostanie wybrana w taki sposób, aby największy zysk osiągnęła firma o najniższych obciążeniach podatkowych. Jest to jednak ograniczone przez krajowe i międzynarodowe przepisy podatkowe. W większości przypadków jest to jednak możliwe i dzięki nim uzyskuje się najrozsądniejszy i najkorzystniejszy podatek do zapłacenia. Ceny transferowe w polskim prawie podatkowym znajdują swoje odzwierciedlenie w kilku ustawach, m.in. o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa o podatku od towarów i usług również zawiera niektóre informacje, podobnie jak rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu określania dochodów określonych przez ten akt prawny.

Przykład zastosowania optymalnej formy opodatkowania ceny transakcyjnej

Kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi? W szczególności wtedy, kiedy jedno przedsiębiorstwo jest w pozycji „firmy-matki” w stosunku do drugiego podmiotu. Mogą to być m.in. spółki stworzone przez rodzimego przedsiębiorce, jednakże działające poza granicami macierzystego kraju. Przykładem może być firma X, która jest naczelnym przedsiębiorstwem, skupiającym wokół siebie kilka firm-córek. Firma X posiada siedzibę kraju A, równocześnie zarządzając bądź posiadając udziały w przedsiębiorstwie Y działającej na terenie kraju B. Firma X i przedsiębiorstwo Y są wobec siebie podmiotami powiązanymi. W zależności od ceny rynkowej, a także ceny ostatecznej dla odbiorcy można kształtować świadomą politykę cen transferowych. Nie bez znaczenia pozostają także stawki podatku dochodowego, które są ustalone w porządku prawnym zarówno kraju A oraz kraju B.